My Fashion Magazine – Sept 2014

Betty Bridal in My Fashion Magazine, September 2014